Kinderbeschermingsbeleid

Wat houdt de bescherming van kinderen eigenlijk in?

De bescherming van kinderen houdt in dat instanties en personen die met en voor kinderen werken ervoor moeten zorgen dat kinderen en jongeren veilig zijn. Deze instanties en personen moeten er ook voor zorgen dat als kinderen en jongeren toch in een onveilige situatie terecht komen, vb. bij verwaarlozing of mishandeling, deze kinderen en jongeren geholpen worden.  

Waarom hebben wij een kinderbeschermingsbeleid?

Wij hebben een Kinderbeschermingsbeleid omdat de KJT de bescherming van iedereen die van haar diensten gebruik maakt en/ of aan haar activiteiten participeert serieus neemt. De KJT creëert daarom een veilig en vriendelijk milieu voor alle kinderen, jongeren en andere personen die met ons in contact komen. moeten zich veilig voelen en zich kunnen uitten. 

Verder onderkent de KJT dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden over zaken die hen aangaan. Ze hebben ook recht op een mening en het uiten hiervan. De methodiek die de KJT hanteert bij het uitvoeren van haar werk stimuleert kinderen en jongeren om na te denken over hun situatie, oplossingen te bedenken hiervoor en na te gaan hoe zij  deze oplossingen zullen uitvoeren.  

Dit beleid geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, direktieleden en het bestuur van de KJT. Dit beleid is van toepassing op de KJT in elke vorm van het werk dat zij verricht.

Wie werken er bij de KJT?

De mensen (vast personeel en vrijwilligers) die bij de KJT werken zijn kindvriendelijk, gemotiveerd, verantwoordelijk, positief, flexibel, assertief, creatief en oplossingsgericht. Om ervoor te zorgen dat ook de nieuwe mensen die bij ons komen werken dat ook zijn, vragen wij de mensen die al bij de KJT werken om anderen te vragen om ook bij ons te komen werken. 

De nieuwe mensen krijgen dan een training, waarin zij leren hoe zij zich bij de KJT moeten gedragen en hoe zij moeten werken. Tijdens deze training wordt erop gelet als zij:

  • Goed naar kinderen kunnen luisteren.
  • Kunnen meeleven in een situatie.
  • Kunnen motiveren om na te denken over een situatie, oplossingen te bedenken en die uit te voeren.

Tijdens de training worden vaardigheden en kennis bijgebracht, die nodig zijn voor het werk bij de KJT. Ook worden hen de volgende dingen voorgehouden: 

  • Informatie die de KJT van haar cliënten krijgt moet geheim blijven. 
  • Misbruik van de machtsverhouding van de KJT medewerker/ vrijwilliger ten opzichte van de beller/ hulpvrager/ participant is verboden en zal gesanctioneerd worden hieronder kan onder andere verstaan worden een gesprek, begeleiding, een reprimande, beëindiging van de werkrelatie.
  • Contact met cliënten buiten het werk is ten strengste verboden.

Wat doet de KJT in het geval dat kinderen en jongeren in een onveilige situatie zijn of kunnen komen?

In gevallen waarbij uit het gesprek blijkt dat een kind of jongere in gevaar is of kan komen wordt er:

  1. geluisterd naar wat de beller precies wil van de KJT.
  2. samen met de beller gekeken naar wat er gedaan kan / zal worden.
  3. besloten wat er gaat gebeuren en wie het gaat doen.

Welke vormen van kindermishandeling bestaan er en wat houden zij in? 

Pesten

Pesten is een vorm van geweld. Het gaat er hier om dat een kind herhaaldelijk gepest wordt, het kind wordt belachelijk gemaakt en banggemaakt door een ander kind, kinderen of volwassen die de kracht hebben om hem/haar pijn te doen. 

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling is het uitoefenen van fysiek geweld tegen een kind met de bedoeling het iets pijnlijks te zeggen of een ongeluk te geven. Lichamelijke mishandeling kan in huis, in openbare instellingen (scholen, politie hechtenis) en in het openbaar plaatsvinden.

Emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling is wanneer een kind geen liefde en genegenheid krijgt van zijn/haar ouders en/of een ander kind of kinderen. Dit doen zij door constant het kind geen aandacht te geven, constant te doen alsof het kind niet bestaat maar ook tegen een kind zeggen dat niemand van het kind houdt en niemand het kind wil, constante verwijten,  bekritiseren. 

Seksuele mishandeling

Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Hieronder verstaat men het hebben van sex met een kind, opzettelijke blootstelling van een kind tot seksuele activiteit, zoals het tonen van en/of het nemen van seksueel expliciete of impliciete foto's van een kind, vertellen van grappen of verhalen van seksuele aard; kietelen in erogene zones en vragen om gekieteld te worden in ruil. Er is meestal sprake van druk uitgeoefend door een volwassene of een ander kind in een positie van volwassenheid. Dit geldt ook voor verkrachting en incest.

Verwaarlozing

Wanneer een ouder een kind niet te eten geeft, niet naar de dokter brengt, niet laat baden of baadt en een kind alleen laat wanneer het niet voor zichzelf kan zorgen.